Gwarancja Jakości Icopal

Co to jest gwarancja – najważniejsze informacje

Gwarancja jakości jest oświadczeniem Gwaranta, który deklaruje określone właściwości danej rzeczy. Tworzy ona zarazem po stronie Kupującego określone uprawnienia w razie, gdyby właściwości tej rzeczy jednak nie odpowiadały treści deklaracji.

Gwarancja stanowi zatem dobrowolne przyjęcie przez Gwaranta odpowiedzialności za to, że rzecz objęta gwarancją będzie posiadała zadeklarowane cechy i właściwości przez czas trwania gwarancji. Mogą to być takie cechy jak np. minimalny okres trwałości, skład czy odporność na czynniki atmosferyczne.

O treści uprawnień Kupującego z tytułu gwarancji decyduje Gwarant – czyli podmiot udzielający gwarancji. Gwarantem może być zarówno sprzedawca, jak i producent czy importer rzeczy. My mamy status producenta, co daje nam najlepszą wiedzę o gwarantowanych właściwościach rzeczy.

Udzielenie gwarancji nie jest obowiązkiem Gwaranta. Jeżeli jednak już jej udzieli, wówczas nakłada na siebie określone w gwarancji obowiązki. W odniesieniu do naszych produktów gwarancja jest udzielona z chwilą jej zarejestrowania przez Kupującego w naszym systemie, zgodnie z przyjętymi Zasadami.

Celem gwarancji jakości jest w założeniu przywrócenie rzeczy do takiego stanu i takiej użyteczności, jaka została przedstawiona w oświadczeniu gwarancyjnym. Gwarancja ma wzmocnić ochronę Kupującego przed nabyciem rzeczy niezgodnej z umową. Udzielenie gwarancji tworzy po stronie Kupującego dodatkowe uprawnienia, niezależne od uregulowanej w przepisach ”rękojmi za wady rzeczy sprzedanej”. W przypadku posiadania również uprawnień z tytułu gwarancji Kupujący może wybrać, z której ścieżki ochrony chce skorzystać: z gwarancji, czy z rękojmi.

Ciągły nadzór jakościowy Icopal

Gwarancja Jakości Icopal opiera się na:

W celu zapewnienia jakości produkowanych wyrobów, oraz w trosce o ochronę środowiska, prowadzony jest ciągły nadzór jakościowy nad:

Odpowiedzialny za nadzór nad systemami (ZKP, ISO 9001, ISO 14001)
Grzegorz Gładkiewicz - Pełnomocnik Zarządu ds. Systemu Jakości i Środowiska
grzegorz.gladkiewicz@bmigroup.com
tel. +48 603 890 280